مداح: حاج محمد رضا طاهری

 هر دری می زنم بر رویم بسته است