نجف شناسی همراه با دانشگاهیان...
207
 روز گذشته 29 مرداد 5 کاروان دانشگاهی از استان های قم ، اصفهان و سمنان در برنامه نجف شناسی شرکت کردند.