بازدید کاروان های دانشجویی از بیت حضرت امام خمینی(ره) در نجف...
255
دانشجویان دانشگاه های تهران ، همدان و کرمانشاه صبح امروز از مقام صافی صفای یمانی و بیت امام خمینی(ره) در نجف بازدید نمودند.