لبیک یا حسین را زبانی و عملی در دانشگاه ها بگویید
246
همایش احلی من العسل با حضور کاروان هایی از استان های تهران، اصفهان،کرمانشاه، همدان و قم برگزار شد.