همدلی و همکاری تمامی نیروهای ستاد، عامل موفقیت در دوره شانزدهم اعزام