جلسه جمع بندی شانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان با حضور کارکنان ستاد برگزار شد
231
به منظور جمع بندی برنامه های عتبات دانشگاهیان در شانزدهمین دوره،ظهر امروز جلسه ای با حضور رئیس، مسئولین و کارکنان ستاد به منظور اجرای هرچه با شکوهتر این حرکت عظیم فرهنگی در محل ستاد برگزار شد.