جلسه آموزشی دانشجویان دختر نخبه سازمان بهزیستی کشور جهت تشرف به عتبات عالیات
57