همایش حج در نگاه مقام معظم رهبری با حضور کاروان دانشگاهیان در مکه معظمه
68