حاجیان دانشگاهی دعای پر فیض عرفه را در صحرای عرفات زمزمه کردند
59