جلسه آموزشی-توجیهی کاروان دانشجویان نخبه سازمان بهزیستی جهت تشرف به عتبات عالیات
84