بازدید دانشجویان از اماکن تاریخی-مذهبی مدینه منوره
170