مراسم یادبود درگذشت مرحوم حسن اصغری در دفتر مرکزی ستاد برگزار شد
714