کاروان دانشگاهیان پس از وداع با مدینه منوره عازم مکه مکرمه شد
840