زائران دانشگاهی از اماکن تاریخی و مذهبی مدینه منوره بازدید کردند
599