آئین بدرقه کاروان حج دانشگاهیان در دانشگاه تربیت مدرس تهران
628