به نمایش گذاشتن عشق و ارادت کودکان ایرانی در بین الحرمین شریف
1003