عدم تأثیر شرایط جوی و جغرافیایی سخت در اراده محبان اهل بیت از پیمودن مسیر به سمت کربلا
723