همراه با کاروان دانشگاهیان از مدینه منوره تا مکه معظمه
1917