وداع کاروان دانشگاهیان با شهر پیغمبر(ص) و عزیمت به مکه مکرمه
473