مراسم بدرقه کاروان حج دانشگاهیان در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد
946