گزارش تصویری از سومین جلسه آموزشی کاروان حج دانشگاهیان
1130