اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات یکی از مهم ترین برنامه های تربیتی،دینی و فرهنگی دانشگاه ها دیده شود
805