در یک هفته گذشته ۱۵ کاروان از دانشگاهیان کشور به عتبات عالیات مشرف شدند
975