پذیرایی خادمان سادات از زوّار اباعبدالله(ع) با چای تبرکی به مناسبت فاطمیه
23