جلسه شورای سیاستگذاری فعالیت های فرهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برگزار شد
196