مداح: استاد فاطمی نیا

 دو ويژگی شيعه از ديدگاه امام صادق علیه السلام