مداح: آیت الله مجتهدی تهرانی

 زن هایی که عذاب قبر ندارند