مداح: حاج میثم مطیعی

  مدح. در آغوش ضریح پسر فاطمه آرام