مداح: حاج حسین سیب سرخی

  ببینید گیسوی پر تاب ما را