مداح: حاج سید مهدی میرداماد

 گمراهم اما راه را میبینم امشب