مداح: استاد فاطمی نیا

 محبت به خدا سرمایه ی عظیمی است