پویش گسترده ضدعفونی و پاکسازی فضای بین الحرمین
408

پویش گسترده‌ پاکسازی و ضدعفونی فضای میانی، قسمت‌های سرپوشیده و سنگفرش‌های بین الحرمین انجام شد.