مداح: استاد فاطمی نیا

 رفتار امام صادق علیه اسلام با زندیق