مداح: استاد فاطمی نیا

 دو قطره از فضائل حضرت علی(ع)