تصاویری از مراحل پایانی آینه کاری رواقهای حرم مطهر حضرت امام حسین (ع)
647