مداح: حاج محمود کریمی

 دست من رو بستن، نبودی ببینی یا