مداح: حاج محمود کریمی

 هزار جان گرامی فدای نام علی