مداح: حاج محمد رضا طاهری

 ای قطر در حوالی دریا قدم مزن