به او نگاه کن! عطر ملکوت را استشمام خواهی کرد
669

زائرین دانشگاهی این روزها قامت بلند مردی را ایستاده در نجف می نگرند که صدای عدالت انسانی است،او علی است.