آخرین جلسه آموزشی عتبات دانشگاهیان-استان البرز در مرحله بیست و یکم برگزار شد
1288

نهمین وآخرین جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های عتبات دانشگاهیان استان البرز در مرحله بیست ویکم اعزام، روز دوشنبه 25شهریورماه ساعت 10:30لغایت۱۱:30صبح در مسجد حضرت امیرالمومنین(ع) دانشگاه خوارزمی استان البرز برگزارگردید.