دیدگان بارانی دانشجویان در سلام اول به سیدالشهدا(ع)در ماه محرم
623
سلام های زائرین جوان دانشگاهی این روزها در کربلای معلی حس و حال دیگری دارد و رنگ و بوی غم و عزا به خود گرفته است.