ورود نمادین کاروان امام حسین(ع) به کربلا
190

مراسم نمادین ورود کاروان امام حسین(ع) به صحرای کربلا تحت عنوان "تشابیه" در کربلای معلی برگزار شد.