چه تماشا دارد لذت گم شدن و غرق شدن در اسمت!
522

آن‏که تو را زیارت کند، هزار هزار درجه نزد خداوند به او عطا کنند؛ چراکه باران مهرِ تو، پوسته سخت دانه دل را می‏ شکافد.