قاریان قرآن‌در ادبستان خدا زندگی می کنند
672

مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عراق در دیدار جمعی از قاریان بین المللی و اساتید قرآن استان لرستان به تبیین جایگاه قرآن و قاریان قرآن، پرداخت.