کاظمین را بیشتر بشناسیم/ مراکز و اماکن کاظمین
902
شهر مقدس کاظمین،بارها به علت سیل، زلزله، جنگ‌های داخلی و مذهبی دچار ویرانی و آتش سوزی شد و بارها نیز مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.