جلسه مشترک مابین ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با مجمع قرآن و عترت وزارت بهداشت برگزار شد
802

جلسه مشترک ما بین ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با مجمع قرآن و عترت وزارت بهداشت روز چهارشنبه16 مردادماهبه میزبانی ستاد برگزار شد.