مراسم تکریم رضا همدانی؛ نماینده ستاد در عمره و عتبات دانشگاهیان برگزار شد
1817

مراسم تکریم رضا همدانی؛نماینده ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در عمره و عراق با حضور رئیس،معاونین و جمعی از مدیران کاروان های دانشگاهی برگزار شد.