بازدید کاروان های دانشگاهی از بیت علامه امینی؛صاحب کتاب ارزشمند الغدیر
174

راوی بعثه مقام معظم رهبری در جمع زائرین دانشگاهی گفت:علامه برای اثر گرانسنگ و جاودانه اش، یعنی کتاب"الغدیر" ده هزار کتاب را از اول تا آخرخوانده و به صدهزار کتاب، مراجعه مکرر داشته است.