اینجا حرم امن حضرت علمدار است!
249

اینجا حرم امن حضرت علمدار است.اینجا پناه است برای این همه بی پناه!اینجا خود بهشت است،جای همه تان خالی ...