قرار عاشقی /گزارش تصویری از اولین سلام زایرین دانشگاهی
765

با آغاز بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان این روزها باب قبله امام حسین (علیه السلام) دوباره محل قرار عاشقی خیل عظیم زائرینی است که از سراسر کشور برای عرض ارادت آماده سلام اول به آقای خوبیها می‌شوند.